صفحه اصلی > مشترکین > اطلاع رسانی > راهنمای مشترکین جزء 

 

راهنمای مشترکین جزء

درخواست نصب شبکه
متقاضی / متقاضیان به اداره گاز ناحیه / شهرستان مراجعه و فرم درخواست انشعاب را تکمیل می نماید . واحد نصب انشعابات و تجهیزات براساس درخواست فوق به محل مراجعه و در صورت نیاز به شبکه مراتب را به متقاضی / متقاضیان اعلام تا نسبت به تهیه نقشه محل مورد نظر از شهرداری اقدام نمایند . واحد مذکور پس از دریافت نقشه تأیید شده شهرداری ، در صورت وجود بروکف خیابان و ساخت و ساز مناسب ، مراتب را به واحد خدمات فنی و مهندسی اعلام تا آن واحد نسبت به طراحی شبکه و تهیه نقشه اقدام نماید . واحد نصب انشعابات و تجهیزات پس از دریافت نقشه طراحی نسبت به اخذ استعلام از سازمانهای آب ، برق ، مخابرات و مجوز حفاری از شهرداری اقدام نموده و پس از دریافت پاسخ استعلامات و مجوز حفاری نسبت به اخذ پیمانکار و اجرای شبکه اقدام خواهد نمود .

درخواست نصب انشعاب (علمک)
متقاضی / متقاضیان به اداره گاز ناحیه / شهرستان مراجعه و فرم درخواست انشعاب را تکمیل می نماید . واحد نصب انشعابات و تجهیزات براساس درخواست فوق به محل مراجعه و در صورت نیاز و وجود شبکه و سایر شرایط نسبت به تعیین محل علمک اقدام می نماید . متقاضی پس از تعیین محل علمک به اداره گاز ناحیه /دهیاری/بخشداری/ شهرستان مراجعه و فرم استعلام مجوز حفاری را از واحد فوق دریافت و برای اخذ مجوز به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه می نماید ، پس از اخذ مجوز حفاری و ارائه آن به واحد نصب انشعابات و تجهیزات نسبت به نصب علمک طبق نوبت اقدام خواهد شد.

اجرای لوله کشی داخلی
متقاضی / متقاضیان در صورت وجود علمک گاز می توانند با مراجعه به شرکتهای لوله کشی ( خصوصی ) در سطح شهر و عقد قرارداد اجرای لوله کشی با آنان نسبت به گاز کشی واحد مورد نظر خود اقدام نمایند . شرکت مجری موظف است سیستم لوله کشی گاز را با هماهنگی امور بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی ناحیه / شهرستان مربوطه طبق مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان اجرا و نقشه اجرایی را به تأیید بازرس / بازرسین آن سازمان رساند . امور بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی ناحیه / شهرستان مربوطه موظف است نقشه تأیید شده سیستم لوله کشی گاز متقاضی را تحویل متقاضی / متقاضیان نماید .

برخی از مقررات و روش های اشتراک پذیری
ماده ۱- نصب انشعاب و واگذاری اشتراک به منظور تأمین انرژی برای ساکنین ملک بوده ، هییچگونه حقی برای مشترک ایجاد ننموده ، دلیلی بر مالکیت مشترک نمی باشد و شرکت از هرگونه مسئولیت کیفری ، حقوقی و اداری و ادعاهای احتمالی که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی و انتظامی و اداری کشور اقامه گردد مبری بوده و مسئولیت پاسخگویی به عهده مشترک یا قائم مقام قانونی ایشان خواهد بود و شرکت در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت .

ماده ۲- مسئولیت طراحی و اجرای سیستم لوله کشی داخلی و وسایلی که مشترک برای استفاده از گاز فراهم می سازد به عهده وی بوده و مکلف است کلیه شرایط ایمنی استانداردها را براساس مقررات ملی ساختمان جهت اجرای لوله کشی داخلی و نصب تحهیزات رعایت نماید .

ماده ۳- مشترک مکلف است بر اساس مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی و نیز تعرفه های فروش که به تصویب مراجع ذیصلاح میرسد با رعایت ایمنی و استانداردها حداکثرتا میزان تعیین شده در این پیمان از گاز طبیعی استفاده نماید.

ماده ۴- مامورین شرکت مجازند با ارائه کارت شناسایی جهت قرائت و تعمیر و تعویض کنتور/ ایستگاه اندازه گیری(در صورت نیاز)از محل بازدید نمایند.چنانچه مشترک به هر عنوان مانع ورود مامورین گردد شرکت مجاز است با اخطار قبلی و کتبی نسبت به قطع جریان گاز اقدام نماید.

ماده ۵- مشترک مکلف است آبونمان ثابت ماهیانه و بهای گاز مصرفی خود را طبق تعرفه های فروش گاز طبیعی در موعد معین در صورتحساب پرداخت نماید.در صورتیکه مشترک وجه صورتحساب را در مهلت تعیین شده پرداخت ننماید شرکت جریان گاز را قطع خواهد نمود.پرداخت هر گونه مالیات و عوارضی که به مصرف گاز تعلق گیرد بعهده مشترک خواهد بود.

ماده ۶- در مواردی که شرکت جریان گاز مشترک را تا رفع علت قطع می نماید در طول مدت قطع . پرداخت آبونمان ثابت ماهیانه الزامی است.برقراری مجدد جریان گاز مستلزم پرداخت هزینه قطع و وصل و تسویه حساب خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای اشتراک پذیری
حضور مالک یا نماینده قانونی ملک ( وکیل با ارائه وکالت نامه / نماینده وراث با ارائه انحصار وراثت )
اصل و کپی سند مالکیت یا قولنامه و اصل وکپی جواز یا پایانکار ساختمانی معتبر . در صورت عدم سند یا پایانکار ، ارائه مبایعه نامه نیز بلا مانع می باشد
اصل و کپی شناسنامه و اصل کارت ملی مالک یا نماینده قانونی وی
نقشه تأیید شده امور بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی
قبض گاز همسایه مجاور ( صرفاً همسایه دیوار به دیوار)


نحوه اشتراک پذیری

متقاضی / متقاضیان با در دست داشتن مدارک ذکر شده در بالا به واحد متقاضیان اداره گاز ناحیه / شهرستان محدوده مورد تقاضا مراجعه و پس از ارائه مدارک و واریز وجوه اشتراک پذیری طبق فیش صادر شده نسبت به امضاء قرارداد اقدام خواهند نمود .متقاضی / متقاضیان محدوده های نواحی می توانند پس از دریافت نقشه تایید شده امور بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی با سایر مدارک ذکر شده به مشترکین مراجعه و نسبت به عقد قرار داد و اشترک پذیری اقدام نمایند

نصب کنتور و سایر تجهیزات

اداره گاز ناحیه / شهرستان پس از اشتراک پذیری در پایان همان روز کلیه پرونده ها را به امور مالی آن اداره تحویل تا پس از ثبت اطلاعات مالی هر اشتراک متعاقباً تحویل واحد نصب انشعابات و تجهیزات گردد.

هزینه برقراری انشعاب مشترکین جزء

 

 

تصاویر منتخب