صفحه اصلی > مشترکین > تعمیرات و تغییرات 

 

 

 حرف اول ما این است: توسعه لوله کشی داخلی و اضافه نمودن وسایل گازسوز بدون اطلاع شرکت ملی گاز ایران ممنوع است

 

 

 


 

از جابجایی وسایل گازسوز متصل به سیستم لوله کشی ساختمان اجتناب کنید

 

 

 

 

تصاویر منتخب