صفحه اصلی > مشترکین > اطلاع رسانی > راهنمای مشترکین عمده 

 

راهنمای مشترکین عمده

مراحل اشتراک پذیری مشترکین عمده

ارائه تقاضا به واحد هماهنگی فروش و خدمات مشترکین شرکت گاز همراه با نقشه پلان موقعیت ملک/واحدموردتقاضا و مشخصات نقاط و مراکز مصرف.
بررسی درخواست متقاضی از نظر وجود امکانات فنی و برآورد دقیق مصارف مورد نیاز
در صورت مثبت بودن نتیجه بررسی ، شرایط عقد قرارداد تعیین گردیده و نامه ای با عنوان " ابلاغیه " که در ان کلیه هزینه ها ، شامل هزینه اشتراک ،‌هزینه ایستگاه ، هزینه خط اختصاصی و سایر هزینه های متفرقه مشخص شد ه است به متقاضی ارسال می گردد.
پرداخت هزینه ها توسط متقاضی و ارائه فیش های پرداختی به واحد امور مالی شرکت گاز
انعقاد قرارداد فروش گاز طبیعی بین شرکت گاز و متقاضی و ارجاع قرارداد به واحد گازرسانی به صنایع جهت اجرای کار
معرفی نماینده فنی شرکت متقاضی به واحد گازرسانی به صنایع جهت ادامه اجرای کار
تعیین محل ایستگاه توسط نماینده واحد گازرسانی به صنایع با هماهنگی نماینده فنی مشترک
آماده سازی محل نصب ایستگاه توسط مشترک با هماهنگی و نظر واحد گازرسانی به صنایع
اجرای انشعاب و نصب ایستگاه و تحویل گاز به مشترک

تبصـره : ‌مشترک بایــد پس از تعییـن محل نصـب ایستگاه نسبت بــه لـولــه کشی شبکه داخلـی محــل ( منطبق با قرارداد و استانداردهای شرکت گاز) اقدام نماید کلیه مراحل اجرای کار و تبدیل سوخت تجهیزات بایستی تحت نظارت عالیه واحد گازرسانی به صنایع صورت پذیرد .

نحوه کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین
مشترکینی که مصرف آنان از ۱۶۰ متر مکعب تا ۳۰/۰۰۰ متر مکعب می باشد ماهانه از دستگاه اندازه گیری آنان قرائت به عمل آمده و پس از اعمال ضریب کنتور ، مصرف استاندارد آنها محاسبه و برای صدور صورتحساب اقدام خواهد گردید . بدیهی است صورتحساب اینگونه مشترکین نیز همه ماهه توسط مامور مربوطه تحویل خواهد شد . قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین دارای مصارف بیش از ۳۰/۰۰۰ متر مکعب هر ۱۵ روز یکبار انجام خواهد پذیرفت .

سایر خدمات پس از فروش
کلیه خدمات پس از فروش از جمله :
صدور المثنی
تسویه حساب
اصلاح صورتحسابهای اشتباه
تغییر نام
تغییر تعرفه مصرف و فسخ قرارداد
وصول مطالبات
مطابق مشترکین جزء در ناحیه / شهرستان مربوطه انجام خواهد گردید.

خدمات واحد تعمیرات
خدماتی از قبیل :
رفع قطع گاز
رفع نشتی و خرابی تجهیزات
سرویسهای دوره ای تجهیزات ایستگاه
کنترل صحت کارکرد دستگاه اندازه گیری بصورت دوره ای توسط واحد تعمیرات و امداد ناحیه / شهرستان و همچنین واحد اندازه گیری و کنترل شرکت گاز استان انجام خواهد گرفت .

 

 

تصاویر منتخب