دوشنبه 7 اسفند 1396   07:34:38
چارت سازمان
تشکیلات سازمانی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان نمودار سازمانی این شرکت به صورت ارائه شده ذیل می باشد.1


مجری سایت : شرکت سیگما