شنبه 26 آبان 1397   09:36:26
ماموریت سازمان
شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان، ارائه کننده خدمات طراحی و ایجاد شبکه های گازرسانی اعم از خطوط انتقال، تغذیه و همچنین مدیریت و نظارت بر نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات گازرسانی می باشد و رسالت خود را توزیع مستمر، ایمن و به موقع گاز به هریک از مشترکین خود و نیز حمایت از توسعه پایدار استان از طریق مدیریت مصرف گاز و جایگزینی آن با سوخت های دیگر می داند.
1


مجری سایت : شرکت سیگما